Kurzy sebepoznání - Courses of self-knowledge

Kursy sebepoznání je určen pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět něco více o sobě, o svých skrytých silných a slabých stránkách. Tyto kursy vám prostřednictvím vaší vlastní tvorby ukáže, co je uvnitř vás ukryto.

The courses of self-knowledge is dedicated to these of you, which want to know about yourself a little bit more, something about your strength and weakness. These courses can show you  your hidden levels of your soul, through your own creativity.

V kurzech sebepoznání pracujeme kreativně, každý z Vás si nakreslí svou mandalu nebo obrázek, pomocí kterého zjistí, kdo je v tomto okamžiku, po čem touží, kam směřuje, jaké má v sobě potlačené emoce. Každý z nás má v sobě ukryt dar tvoření, i když ho třeba celý život zrazovali a říkali, že jej nemá. Stačí vzít pastelku a papír a začít. Je jedno, co vznikne, pokaždé vznikne něco smysluplného. Přijmout barvy do svého života je začátek nové cesty, cesty k sobě, do svého nitra, cesty k vyléčení sama sebe a mnohdy celé své rodiny. Protože každý kreslí podle svého vidění světa, je tento způsob sebepoznání ten nejlepší, protože je nejméně ovlivnitelný naším rozumem. Vždyť nikdy dopředu nevíme, co kreslíme a jaký bude výsledek. Proto ani není dobré předem studovat jakékoli knihy o barvách a nebo o mandalách, protože pak už jistě ovlivnění jsme.

Pokud máte zájem projít Světlem vědění a vydat se zpět k sobě po Duhovém mostě, těším se na setkání s Vámi.

In the courses of self-knowledge we work creative way, all of your can draw your own mandala or another picture, by which you can find, who are you in this moment, which are your desires, where is your way, which are your hidden or inhibited emotions which van bolck you and your life. All of us have hidden disposition to create, even if  the people around you said that you are not able to create anything. It is enough to take the crayon in your hand and paper and to beginn. It is not important what you will create, all paintings have some specific purpose. To accept the colour in your life is the beginning of your new life way, the way  to yourself, the way inside you, the way how to heal yourself and sometimes to heal the all your family. as everyone is drawing according by his own specific view of the world, so that it is this way of self-knowledge the best, as it is less influenceable by our intellect. We never know  in advance, what we are drawing and what will be the result. So that it is not very good to learn in advance any books about the colours or about t¨mandalas, not to be influenced.

In case you are interested to go though the Light of knowledge and go on the Rainbow bridge back to yourself, I will be pleased to meet you and to show you the way for a while.

                    
   Kurs sebepoznání - Barvy               Kurz sebepoznání - Strach             Kurz sebepoznání - Vztek
        Colours of rainbow                                       Our Fears                                              Our Angers


Kurs sebepoznání- Cesta radosti
The way of delight

Kurzy sebepoznání je možné absolvovat třemi různými způsoby:
The courses of self-knowledge is possible to attend by three different ways.
 

A) Skupinový kurz - The group course   
Práce ve skupině má své výhody v tom, že vždy se sejde skupina lidí, kteří řeší podobné problémy. A tak si můžou navzájem sdělit svoje pocity a zkušenosti při překonávání některých problémů ve vztahu k sobě a svým blízkým. Ve skupině nastává synergický efekt, který vše urychluje a zintezivňuje.
Informace o aktuálních termínech kurzů najdete ZDE
 

B) Individuální kurz - The individual course
Individuální kurz je určen především pro ty z Vás, kteří máte strach nebo obavu řešit svoje problémy před jinými lidmi, nebo pokud cítíte, že opravdu potřebujete soukromí a zvláštní přístup.Individuální kurzy se konají u mě doma v Neratovicích.
Termín lze sjednat telefonicky na čísle 723899093 a nebo e-mailem na adrese:
eva@domus-solaris.cz

C) Online internetový kurz - The online internet course
Tato forma je určena pro Ty, z Vás  kteří nemáte možnost přijet  za mnou, protože je to daleko a nebo protože máte třeba malé děti. Takže s mým vedením si můžete své mandaly nakreslit doma a já Vám pomůžu s jejich přečtením. Dále Vám pak doporučím co dělat dále, aby se zobrazená situace mohla vyléčit. Kromě úvodního kurzu nabízím také kurzy speciálně zaměřené na práci s emocemi jako je strach a nebo vztek a dále na očistu jednotlivých orgánů. Tyto kurzy budou nabízeny aktuálně podle potřeby. Tato forma zaručuje maximální míru soukromí a bezpečí, v případě, že se budete řídit mými doporučeními. Kromě toho jsou s námi vždy  světelní  a láskyplní pomocníci a ochránci.

This way is dedicated fot you which are not able to come to me, as it is very long way ( from abroad) or as you have small children, for instance. So, you can draw your pictures at home and I will help you with the reading of these pictures. After that I can recommend what you can do for you to heal the situation in our life, which you need to be solved. I offer you the beginning course and after that the courses for unblocking of our fear or anger and for cleaning of  your body  parts  according to the actual needs. This form allowes the maximum of privacy and security, in case you will respect my reccomendations. In any ase there will be with us always our Light helpers and protectors.

Co je pro to potřeba udělat?  What you need to do?

1) Pošlete mi Vaši objednávku kurzu na adresu : Eva@domus-solaris.cz
You will send me your order of the course on the mail address: Eva@domus-solaris.cz

2)  Já Vám pošlu údaje k platbě a daňový doklad
I will send you the datas for the payment and the invoice

3) Po objednání obdržíte informace o platně a po uhrazení Vám pošlu vstupní informace o kurzu a můžeme začít pracovat.
After you will order the course ( or another goods from my gallery), you will receive the payment instructions. After I will get your payment on my account, you will receive the beginning information and we will start to work.

4) Své výtvory mi můžete posílat soukromě  poštou a jejich diagnostika také  je též soukromá touto cestou.
Your paintings you can send me through inside post and their diagnostic could be sent back to you the same way.

V současné době jsou aktuální tyto on-line kurzy:
In this time are actual these on-line courses:

On-line Kurs sebepoznání - Barvy - On-line course of self-knowledge- Colours
On-line Kurs sebepoznání - Strach - On-line course of self-knowledge - Fear
On-line Kurs sebepoznání - Vztek- On-line course of self-knowledge - Anger
On-line kurs sebepoznání - Cesta radosti - On-line course of selfknowledge - The way of delight

Těším se na setkání s Vámi
I am looking forward to meet you

 
Eva Butzke